ПЕТЉА КРЊЕВО – Одговор председника Скупштине општине Велика Плана удружењу Вински путеви Србије у Београду

ВИНСКИ ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Ул. Др Ивана Рибара 115 б

Београд

-председнику Зорану Рапајићу

Поштовани,

Скупштини општине Велика Плана је достављено писмо Удружења грађана Вински путеви Србије из Београда, које је потписао председник удружења Зоран Рапајић и које је насловљено „Иницијатива за поновно отварање саобраћајне петље на ауто-путу Београд-Ниш, у селу Крњево“.

У писму – Иницијативи се „моли Скупштина општине Велика Плана да донесе потребне одлуке којима ће иницирати пред Министарством саобраћаја Владе Републике Србије и предузећа Путеви Србије и других релевентних институција доношење одлука којима се одобрава финансирање и изградња саобраћајне петље у насељу Крњево“.  Вински путеви, такође, „моле и захтевају да надлежни орган Скупштине општине Велика Плана одобри отварање петље и усвоји ову иницијативу по хитном поступку и предузме све законом предвиђене радње и у законском року у циљу спровођења ове иницијативе, а и обавести подносиоца иницијативе о даљим предузетим корацима пред надлежним институцијама“.

Председник општине Игор Матковић је о овом писму – Иницијативи обавестио Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

-Имајући у виду ранг саобраћајнице на којој се тражи остваривање везе са путном мрежом, те да је планирање те врсте саобраћајне инфраструктуре у надлежности Републике Србије, прослеђујемо вам ову иницијативу како би сте је размотрили и евидентирали за потребе развојних пројеката у припадајућем инфраструктурном коридору. Користимо прилику да подсетимо да је општина Велика Плана активно учествовала у доношењу Просторног плана Републике Србије 2021.- 2035. године и да је у фази нацрта плана писмено упутила одређене предлоге за побољшавање саобраћајне везе Велике Плане у регионалном и националном контексту – пише у писму.

Уз обавештење су, као прилог, достављени писмо – Иницијатива Винских путева Србије и Предлози општине Велика Плана за допуне и измене нацрта Просторног плана Републике Србије.

О свом допису Министарству, председник Општине обавестио је и Винске путеве Србије, наводећи да очекује да ће Иницијатива „убрзати решавање регионалног саобраћајног повезивања територије општине Велика Плана са ауто-путем Београд – Ниш“.

У одговору који је Министарство 28. јануара 2022. године  упутило Општини Велика Плана стоји:

-Влада Републике Србије је на седници одржаној 5. новембра 2014. године донела Уредбу о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е 75, деоница Београд – Ниш. У глави Четвртој, ПОЛОЖАЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА У КОРИДОРУ, утврђен је број и положај постојећих и планираних петљи.

Планирана петља „Смедеревска Паланка“ је у функцији везе аутопута са делом подручја општине Смедеревска Паланка и општинским центром Смедеревска Паланка, делом подручја општине Велика Плана, насељем Лозовик, Голобок, Милошевац, Крњево (са преко 20.000 становника) и индустријском зоном у Крњеву, преко укрштања са постојећим јавним општинским путем.

Управљање државним путевима у Републици Србији поверено је Јавном предузећу „Путеви Србије“ чија делатност обухвата и послове планирања, изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута, као и инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државних путева. Молимо Вас да Иницијативу Удружења Вински путеви Србије из Београда и групе грађана насеља Крњево „Петља Крњево“ проследите Јавном предузећу „Путеви Србије“.

Као председник Скупштине општине, почетком јануара сам добио писмо од Удружења Вински путеви Србије, написано 27. децембар 2021. године, које је такође потписао председник удружења, а у којем је, између осталог, написано (цитирани текст преносим у оригиналу, без исправки):

„Иницијатива је поднета у складу са чланом 67. и 68. Статута општине Велика Плана. У оквиру своје искључиве надлежности, Скупштина општине Велика Плана је у обавези да поступи по истој, да о њој одлучује и да донесе своју одлуку која може бити позитивна или негативна.

….остало је нејасно следеће:

-ЗАШТО наведена иницијатива није постављена у редовну, законску процедуру коју диктира Статут Општине у члану 67 и 68

-ЗАШТО се Скупштина није изјаснила о поднетој иницијативи…

….Захтевамо да ХИТНО, ДОНЕСЕТЕ ОДЛУКУ О ПОДНЕТОЈ ИНИЦИЈАТИВИ, А ДА ПРЕДСТАВНИКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ НЕИЗОСТАВНО ПОЗОВЕТЕ ДА ПРИСУСТВУЈУ СЕДНИЦИ НА КОЈОЈ ЋЕ СЕ И ОДЛУЧИВАТИ О ПРЕДЛОЖЕНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ, А СВЕ У СКЛАДУ СА СТАТУТОМ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА КОЈИМ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ЈАВНОСТ СЕДНИЦА. (крај цитата)

На писму нема адресе пошиљаоца, његове е-маил адресе или бар броја телефона. Надам се да не треба да објашњавам да је елементарна ствар која се подразумева да онај ко се писаним путем обраћа некој институцији или неком појединцу и захтева њихов одговор, посебно кад је у питању овако важно питање, осим ако не жели да остане анониман, што овде није случај, наведе своју контакт адресу.

Као што се види, председник Винских путева Србије се позива на чланове 67. и 68. Статута Општине.

Члан 68. регулише потпуно другу материју, питање спровођења јавне расправе, док материју грађанске иницијативе регулише члан 67. Статута.

Члан 67. Статута Општине гласи:

„Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности Општине, промену статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом и статутом.

Општинска управа има обавезу да, на захтев грађана, пружи стручну помоћ приликом формулисаа предлога садржаног у грађанској иницијативи.

О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога.

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање пет одсто од укупног броја грађана са бирачким правом.

Поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе уредиће се посебном одлуком Скупштине општине“. (крај цитата)

Грађанском иницијативом бави се и Пословник Скупштине општине, у члану 90. и 91.

Члан 90.

Дневни ред седнице Скупштине предлаже председник Скупштине.

Предлози који се могу уврстити у дневни ред седнице председнику Скупштине могу поднети: Општинско веће, одборничка група, одборник, стална радна тела Скупштине, грађани путем грађанске иницијативе, као и предлагачи овлашћени законом, Статутом и одлукама Скупштине.

У дневни ред седнице могу се уврстити само предлози који су сачињени у складу са Статутом и одредбама овог Пословника.

Уколико су предлагачи одборничка група или најмање једна трећина одборника, а предлог не садржи име и презиме представника предлагача, сматраће се да је представник предлагача шеф одборничке групе, односно првопотписани одборник.

Општинско веће као предлагач за образлагање поднетог материјала на седници може одредити више представника.

Члан 91.

Предлози из члана 89. овог Пословника, који се упућују председнику Скупштине ради увршћивања у дневни ред седнице и пропратни материјал достављају се у писаној форми са образложењем, као и у електронском облику.

Предлог општег акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са образложењем сачињеним у складу са одредбама члана 155. овог Пословника.

Предлог појединачног акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са образложењем.

Предлози који немају карактер општег, односно појединачног акта, као што су препоруке, извештаји, планови, програми и слично, подносе се Скупштини у облику у коме их Скупштина разматра, са предлогом акта у облику у коме га Скупштина прихвата, доноси, усваја или даје сагласност. (крај цитата).

Подржавам настојање становника Крњева, Трновча, Милошевца, Лозовика и Смедеревске Паланке да добију ближу излазно-улазну везу са ауто-путем Београд – Ниш, јер сматрам да је њихов захтев оправдан и да би отварање петље донело велику економску корист за грађане и привреду општине Велика Плана и општине Смедеревска Паланка.

Међутим, у поступању по овом, као и по било ком другом питању из надлежности Скупштине општине и председника Скупштине општине, обавезан сам да се придржавам закона, Статута општине и Пословника Скупштине општине Велика Плана.

И након ишчитавања оба писма председника удружења Вински путеви Србије и пратећег материјала који је достављен уз прво писмо (потписи грађана и сл.), није најјасније ко се тачно обраћа Скупштини општине са грађанском иницијативом, што је предуслов да би се по тој иницијативи поступало.

Ово је неопходно разјаснити посебно ако се има у виду да је још 2. августа 2020. године (значи скоро годину и по дана пре него што сам као председник Скупштине општине добио писма председника удружења Вински путеви Србије) председник Савета Месне заједнице Крњево Цветко Стојановић је председнику Републике Србије Александру Вучићу, Влади Републике Србије (на руке потпредседника Владе Зоране Михајловић) и ЈП „Путеви Србије“ (на руке в.д. генералног директора Зорана Дробњака) упутио врло јасан и аргументован Захтев за изградњу излазно – улазне петље на ауто-путу Београд – Ниш, у Крњеву (захтев је у Генералном секретаријату Председника примљен и заведен 6. августа 2020. године), са потписима подршке 320 мештана Крњева, укључујући и највеће привреднике Миодрага Радовановића, Александра Тирнанића, Стефана Тирнанића, Дејана Павковића и друге.

У писмима које су (уз фотокопије потписа грађана које је 2. августа 2020. године уз свој захтев највишим државним институцијама приложио председник Савета МЗ Крњево Цветко Стојановић) Скупштини општине доставили Вински путеви Србије, приложене су и фотокопије касније прикупљених потписа. У питању је  још неколико стотина потписа. Сви ти потписи потписани су на истом формулару као и претходни, из чега се намеће закључак да су у питању потписи подршке Захтеву председника Савета МЗ Крњево.

Остаје нејасна, боље речено остаје невидљива, формално-правна веза господина Рапајића и његовог удружења са поменутим Захтевом и поменутим потписима.

Нити у писму које је председник Савета МЗ Цветко Стојановић упутио председнику Србије, Влади Србије и ЈП „Путевима Србије“, нити у формулару на којем су се грађани потписивали, нити у било којем другом пропратном документу и материјалу који ми је уз два писма  удружења Вински путеви Србије достављен, не помињу се ни Вински путеви Србије, ни председник тог удружења Зоран Рапајић.

Чак ни као учесници грађанске иницијативе а камоли као њени носиоци и овлашћени представници. Што намеће логично питање: по ком основу се Вински путеви Србије и Зоран Рапајић појављују као носиоци иницијативе према Скупштини општине Велика Плана и да ли за то имају сагласност председника Савета МЗ и грађана који су подржали и потписали његову изворну иницијативу.

У коверти коју ми је упутило удружење Вински путеви Србије налази се још један, трећи списак.  У питању је са компјутера одштампан списак са именима више од 600 грађана, становника Крњева, Београда, Смедерева, Париза, Бајмока, Мајамија, Алексинца итд. из чијих коментара је очигледно да они подржавају отварање петље у Крњеву, на основу чега претпостављам да се ради о члановима Интернет-групе „Петља Крњево“.

Али само претпостављам. Међутим, уз тај одштампани списак са именима и презименима, није достављен ни један пропратни папир из којег би се могло закључити да ли је моја претпоставка тачна, као ни то испод чијег и којег текста (захтева, апела, иницијативе итд.) се ти грађани потписују, коме се обраћају и шта захтевају (моле, предлажу…)  и слично.

Ако је у питању придруживање иницијативи коју је покренуо господин Цветко Стојановић, на шта упућује и следећи навод из писма које је господин Рапајић упутио Скупштини општине (који такође наводим у оригиналу, без исправљања граматичких грешака): „Подносиоци ове иницијативе се ослањају и прихватају горе наведени захтев месне заједнице, те се придружују својом иницијативом са значајним бројем чланова иницијативе који превазилази оквир МЗ Крњево“,

онда се поставља питање зашто се Скупштини општине нису обратили Цветковић или Савет МЗ, или неко од оних више стотина потписника изворне иницијативе, већ Вински путеви Србије?

Не могу Вински путеви Србије из Београда и њихов председник да се придруже иницијативи председника Савета МЗ Крњево и више стотина грађана Крњева и околних места а онда да једнострано присвоје ту иницијативу и наступају као њени овлашћени представници, а да их председник Савета МЗ Крњево и грађани који су потписали његов Захтев нису за то овластили.

Ако је, пак, у питању посебна грађанска иницијатива, независна од почетне иницијативе коју су покренули председник Савета МЗ Крњево Цветко Стојановић и неколико стотина грађана из Крњева, онда је то требало нагласити, да би било јасно да се ради о две различите иницијативе, са истим циљем. С тим што би и у том случају било неопходно навести садржај иницијативе, односно шта људи захтевају (моле, предлажу) и од кога то захтевају.

Али би и у том случају такође било неопходно навести (разјаснити) какве везе са тим списком одштампаним са интернета  и са интернет групом „Петља Крњево“ имају Вински путеви Србије из Београда, односно председник тог удружења Зоран Рапајић.

Ако је господин Рапајић само придружени члан Иницијативе интернет групе „Петља Крњево“ да ли га је, ко, када и како овластио да представља ту интернет групу?

Поново наглашавам елементарну ствар: свака грађанска иницијатива, осим потписа грађана, мора да има име или назив онога коме се упућује, захтев (молбу, предлог итд.) чије испуњавање се захтева и образложење тог захтева.

Није посао председника Скупштине општине и скупштинске службе да нагађају и да гатају ко им се и у ком својству обраћа, да ли постоји једна или три иницијативе грађана за отварање саобраћајне петље у Крњеву, да ли међу тим грађанима постоје неслагања око избора начина до којег треба доћи до заједничког циља, да ли је неко овластио господина Рапајића да га представља или он то чини на своју руку.

Али чак и да су сва претходна питања разјашњена и неспорна, или да их напросто занемаримо, из текста Иницијативе коју  је Скупштини општине доставио председник удружења Вински путеви Србије  није јасно шта се тачно очекује од Скупштине општине.

Прво, захтева се да Скупштина општине „хитно донесе одлуку о поднетој иницијативи“ али се не наводи коју одлуку. Како да Скупштина општине зна на коју одлуку господин Рапајић мисли?

Судећи по следећем наводу из писма (цитирам):  „молимо и захтевамо да надлежни орган Скупштине општине Велика Плана одобри отварање петље“ намеће се закључак да се мисли на одлуку о отварању петље.

Међутим, као што се види из напреднаведеног, отварање петље на ауто-путу није у надлежности локалних самоуправа, па тако ни у надлежности Општине Велика Плана и Скупштине општине Велика Плана.

Међутим уколико, упркос наведеном, становници Крњева, Трновча, Смедеревске Паланке, Милошевца и других насеља који се залажу за отварање саобраћајне петље у Крњеву, Вински путеви Србије или било који други иницијатор, сматрају да Скупштина општине Велика Плана може да донесе неки акт о овом питању, који ће им бити од користи у настојању да петља Крњево буде отворена, неопходно је да тај акт и његово образложење доставе у складу са Пословником Скупштине општине, члан 91. став други и трећи који гласе:

Предлог општег акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са образложењем сачињеним у складу са одредбама члана 155. овог Пословника.

Предлог појединачног акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са образложењем. (крај цитата)

Дакле, немогуће је да Скупштина општине Велика Плана уопште расправља о неком предлогу, а камоли да га усвоји или одбије, уколико тај предлог није јасан и уколико га предлагач није ускладио са одредбама Пословника Скупштине општине.

Скупштина општине Велика Плана и њени органи нити смеју, нити могу да формулишу и прецизирају предлоге, захтеве или иницијативе који јој се упућују. То мора да учини сам предлагач.

Уколико су подносици иницијативе правно неуки да акт који евентуално предлажу сачине у форми у којој то налаже Пословник, упућујем их да се у складу са одредбама Статута општине, члан 67. став други, за стручну помоћ обрате Општинској управи Велика Плана.

Још једном истичем да сматрам да је идеја о отварању саобраћајне улазно-излазне петље на ауто-пут оправдана, али ћу се као председник Скупштине општине Велика Плана у поступању по овом, као и било ком другом питању, држати својих надлежности и поступати у складу са Статутом Општине Велика Плана и Пословником Скупштине општине Велика Плана.

И то неће променити никакве дезинформације и увреде које појединци смишљено објављују на друштвеним мрежама, водећи кампању сопствене самопромоције, и то на начин који само одмаже оправданој жељи становника Крњева, Трновча, Милошевца, Смедеревске Паланке и других насеља да добију ближи излаз на ауто-пут између Београда и Ниша.

У Великој Плани, 9. март 2022. година

Душан Марић

Председник Скупштине општине Велика Плана

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *