ВЕЛИКА ПЛАНА: Расписан конкурс за студентске стипендије

Пише: Душан Марић

Општина Велика Плана расписала је данас конкурс за доделу студентских стипендија.

Не постоји општина у Србији у којој студенти имају повољније услове да добију стипендију и не постоји општина у Србији која по броју становника додељује више стипендија него Велика Плана.

Прошле године општинску стипендију је добило чак 240 студената.

За великоплањанске академце је врло важно што право да учествују на конкурсу имају и студенти који су ове школске године већ конкурисали за републичку стипендију или кредит.

Ако добију републичку стипендију или кредит а и општинску стипендију моћи ће да бирају коју желе да примају.

Ево текста конкурса.

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

1.УСЛОВИ КОНКУРСА

Из буџета Општине Велика Плана доделиће се стипендије за школску 2023/2024.годину
студентима, надареним студентима, студентима из друштвено осетљивих група и надареним
ученицима средњих школа.

2.ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

1. Да је кандидат држављанин Републике Србије;
2. да има пријављено место пребивалишта или боравишта на територији општине Велика
Плана најмање годину дана пре момента расписивања конкурса;
3. да је уписан као редован студент на високошколској установи чији је оснивач Република
Србија на терет буџета или самофинансирајући, до навршене 27. године живота;
4. да је редован ученик средње школе чији је оснивач Република Србија;
5. да није корисник стипендије или кредита од другог даваоца.

3.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
1. За надарене ученике средњих школа почев од II разреда средње школе:
а) Да су завршили најмање први разред средње школе са одличним успехом, односно
да су у претходним разредима имали одличан успех;
б)да су освојили једно од прва три места на међународним и републичким
такмичењима и смотрамау организацији Министарства просвете Републике Србије у
претходној школској години, под условом да су та такмичења и смотре садржана у
Календару такичења и смотри ученика средњих школа.
2. За студенте прве године основних студија:
а) Да су као редовни ученици средње школе у свим разредима средње школе постигли
одличан успех, са најмањом просечном оценом 4,50 и да текућу школску годину
уписују први пут;

б) да студент није у радном односу.
3) За студенте прве године студија из осетљивих друштвених група:
а) Да су као редовни ученици средње школе у свим разредима средње школе постигли најмање
врло добар успех са просечном оценом најмање 3,50 и да текућу школску годину уписују први
пут;
б) да студент није у радном односу.

4) За студенте друге, треће, четврте и пете, шесте године студија и мастер студија:
а) Да током студија нису обнављали више од једне године и да текућу школску годину
уписују први пут;
б) да имају просечну оцену на студијама најмање 7,00;
в) да студент није у радном односу.

5) За студенте друге, треће, четврте, пете, шесте године студија и мастер студија из
осетљивих друштвених група:
а) Да током студија нису обнављали више од једне године и да текућу школску годину уписују
први пут;
б) да имају просечну оцену на студијама најмање 6,50;
в) да студент није у радном односу.
6) За надарене студенте треће,четврте, пете, шесте године студија и мастер студија:
а) Да током студија нису обнављали ни једну годину;
б)да имају просечну оцену на студијама најмање 9,00;
в)да студент није у радном односу.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на конкурс, надарени ученици средњих школа прилажу следећа
документа:
1. фотокопију или очитану личну карту или потврду о пребивалишту-боравку;
2. уверење да је, као редован ученик, уписао разред средње школе у текућој
школској години;
3. фотокопију сведочанства о претходно завршеним разредима средње школе или
потврду средње школе коју ученик похађа о успеху ученика у претходним
разредима средње школе;
4. фотокопију дипломе са републичког или међународног такмичења;
5.уверење средње школе да ученик не користи републичку стипендију или кредит.
Уз пријаву на Конкурс студент прилаже следећа документа:

1.фотокопију или очитану личну картуили потврду о пребивалишту-боравку;
2.уверење о уписаном зимском семестру текуће школске године;
3.уверење да у току студија није обнављао више од једне године студија (за
студенте мастер студија рачунају се и основне студије);
4.уверење о висини просечне оцене током студија (уколико је студент на мастер
студијима у просек оцене улазе и оцене са основних студија), а за студенте прве
године основних студија фотокопије сведочанства о успеху у свим разредима
средње школе;
5.уверење високошколске установе да студент не користи републичку стипендију
или кредит;
6.оверену изјаву два сведока да није у радном односу.
Уз пријаву на Конкурс студент из друштвено осетљиве групе прилаже
следећа документа:
1. фотокопију или очитану личну картуили потврду о пребивалишту-боравку;
2. уверење о уписаном зимском семестру текуће школске године;
3. уверење да у току студија није обнављао више од једне године студија
(застуденте мастер студија рачунају се и основне студије);
4. уверење о висини просечне оцене током студија (уколико је студент на
мастер студијима у просек оцене улазе и оцене са основних студија), а за
студенте прве године основних студија фотокопије сведочанства о успеху у
свим разредима средње школе;
5. уверење високошколске установе да студент не користи републичку
стипендију или кредит;
6. оверену изјаву два сведока да није у радном односу;
7. одговарајућу документацију којим се доказује припадност друштвено
осетљивој групи :
– из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су
примаоци новчане социјалне помоћи;
– кандидати без родитељског старања – потврда Центра за социјални рад да
је лице без родитељског старања или умрлице преминулих родитеља;
– из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за
преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених кандидата
– из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске
националне мањине;
– лица са инвалидитетом и лица са хроничним болестима – потврда надлежне
установе;
– лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и
Метохије и натериторији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег
удружења киднапованих и несталих лицаили надлежног органа;
– избеглице и расељена лица на територији Републике Србије – потврда да се
кандидат налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима коју
издаје Комесаријат за избеглице и миграције РС;

– повратници по Споразуму о реадмисији и депортовани студенти- потврда
МУП-а.

Уз пријаву на Конкурс надарени студент(почев од треће године студија
који су остварили просечну оцену најмање 9,00 током студирања) прилаже
следећа документа:
1. фотокопију или очитану личну картуили потврду о пребивалишту-боравку;
2. уверење о уписаном зимском семестру текуће школске године;
3. уверење да у току студија није обнављао ни једну годину студија;
4. уверење о висини просечне оцене током студија (уколико је студент
намастер студијима у просек оцене улазе и оцене са основних студија);
5. уверење високошколске установе да студент не користи републичку
стипендију или кредит;
6. оверену изјаву два сведока да није у радном односу.
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЈЕ са почетком од 16.11.2023.године
закључно са 30.11.2023.године.
Непотпуне пријаве и пријаве поднете после рока утврђеног конкурсом неће се
узимати у разматрање.
Пријаве са одговарајућим документима достављају се:
Предајом писарници Општинске управе општине Велика Плана или поштом на адресу:
Општинска управа општине Велика Плана,
Милоша Великог 30,
11320, Велика Плана,
Са назнаком: Конкурс за доделу стипендија за ученике и студенте.
Све инфорације у вези са расписаним конкурсом могу се добити у Општинској управи
општине Велика Плана, канцеларија број 3, или на телефон: 026/514-203, особа за
контакт Драгана Вуловић.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *